ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ STARTUPS

 

 

Καβάλα, 30 /07/ 2021

 

Don’t you want to kick-start your dream? Start with Kick-iT!

  

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης Kick-iT Accelerator αναζητά φιλόδοξες και καινοτόμες νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες προερχόμενες από υφιστάμενες εταιρείες ή υποψήφιους επιχειρηματίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση των επιχειρηματικών τους ιδεών στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.

 

Η Δομή Kick-iT καλεί όλους του ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο πρώτο πρόγραμμα επιτάχυνσης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να είναι είτε άνεργος, είτε εργαζόμενος, είτε αυτό-απασχολούμενος στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, ο οποίος επιθυμεί να αναπτύξει μία επιχειρηματική ιδέα με τη στήριξη της Δομής.

 

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης της Δομής Kick-iT θα ολοκληρωθεί μέσα από δύο κύκλους επιτάχυνσης εντός δύο ετών και απευθύνεται σε νεοφυείς ομάδες που θα υποστηριχθούν σε διακριτές μεταξύ τους διαδικασίες. Ενδεικτικά, θα παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθοδήγηση, δράσεις δικτύωσης, νομική και λογιστική υποστήριξη, εύρεση καναλιών χρηματοδότησης, και αξιολόγηση της συνολικής επιταχυνόμενης προόδου.

 

Κατά αυτόν τον τρόπο, η Δομή Kick-iT φιλοδοξεί να αναπτύξει βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, να καλλιεργήσει σύγχρονη επιχειρηματική κουλτούρα και εξειδικευμένες γνώσεις, να ενθαρρύνει συνεργασίες μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων, να συμβάλλει σε μία ευρύτερη θετική οικονομική αλλαγή και να αναπτύξει θεμελιώδεις τομείς της οικονομίας όπως είναι ο πολιτισμός και η δημιουργική βιομηχανία.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kavala-kickit.gr ή απευθυνθείτε στο 2510 839 667.

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας

Μάρκος Δέμπας